Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku


Lębork: BLISKO BOISKO - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKU

SPORTOWYM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W LĘBORKUNumer ogłoszenia: 117993- 2007; data zamieszczenia: 12.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Lęborka-GM, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 862 42 80.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BLISKO BOISKO - BOISKO

DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKU SPORTOWYM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W LĘBORKU

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, realizowanej w ramach Programu „Blisko-Boisko”.

Boisko piłkarskie usytuowane będzie na terenie boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku na działce nr 217/2 obr. 7 . Zakres robót obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach areny boiska 35x 60 m. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o powierzchni 2 924 m2 i wysokości min.50 mm. , oddzielona od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych. Dodatkowo za bramkami wykonane będą piłkochwyty o wym. 5,5x 36 m.

 

.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: pożądany 30.09.2007 r. lecz nie później niż 30.11.2007 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 03.08.2007 do godziny 11:45, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 złotych /słownie: sześć tysięcy złotych/.

    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Bank PeKaO S.A. I Oddział w Lęborku, nr konta 26 1240 3800 1111 0010 0880 2054), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki wymagane od wykonawców : 1) Spełnienie warunków art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych ;2) Wniesienie wymaganego wadium;3) Przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni;4) Przyjęcie wzoru umowy o roboty budowlane;5) Zdolność techniczna Wykonawcy : Wykonawca musi posiadać kwalifikacje (autoryzację ), potwierdzone przez producenta oferowanej nawierzchni syntetycznej .;6)Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych w technologii piaskowo-gumowej: Wykonawca musiał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonać należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektów o powierzchniach równoważnych do powierzchni projektowanej ;7) Przedstawienie dokumentów dopuszczających nawierzchnię syntetyczną z przeznaczeniem jej wykonania ;8) Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której powierzy podwykonawcom.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sprawdzenie kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163);2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy , który posiada wymagane prawem budowlanym uprawnienia , przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie; 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;5) Dowód wniesienia wadium;6) Oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni; 7) Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy o roboty budowlane; 8) Zdolność techniczna wykonawcy: Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości roboty mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego ( przeszkolonego przez producenta ) wykonawcę. Należy załączyć autoryzację producenta nawierzchni dla Wykonawcy ( oryginał ) ;9)Doświadczenie wykonawcy: Wykaz wykonanych robót budowlanych boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o powierzchniach równoważnych do powierzchni projektowanej, z podaniem zakresu prac zrealizowanego zamówienia, wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy i adresu zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie;10) Atest Higieniczny na nawierzchnię syntetyczną;11) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzająca spełnianie wymaganych parametrów w oryginale - wystawiona i podpisana przez producenta nawierzchni oraz próbkę nawierzchni o wymiarach min. 25x 15 cm;12) Gwarancja wystawiona na okres 3 lat dla nawierzchni syntetycznej z określeniem przeznaczenia jej wykonania tj. ” „Boisko do piłki nożnej na boisku przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku”- potwierdzona przez producenta nawierzchni;13)Oświadczenie dotyczące powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia ; 14) Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - pok. 122.
Cena 20,00 zł.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2007 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miejski w Lęborku
Kancelaria Ogólna - BOX nr 1.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu-Blisko.doc 2007-07-13 15:08:04 44,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zalanczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-07-13 15:08:04 5,1MB 131 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytania_17-07-2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-18 12:26:11 31,3KB
2 odpowiedz_na_zapytania_25.07.2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-26 11:56:44 33,3KB
3 sprostowanie_do_wadium.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-08-01 11:03:32 40,5KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2007-08-20 13:21:36 31,5KB
2 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2007-09-19 15:29:11 31,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_.doc 2007-10-16 10:01:49 15,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 13-07-2007 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 16-10-2007 10:01