Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku


PRZEDSZKOLE NR 1

84-300 LĘBORK, UL. CZOŁGISTÓW 37

JAKO ZAMAWIAJĄCY

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych

w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy pzp na dostawy żywności

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej http://bip.um.lebork.pl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 PIECZYWO

Zadanie 2 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.06.2008r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%

Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2007r. do godz. 11.00-pokój sam. ref. d/s zaopatrzenia Przedszkola Nr 1 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 37.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani też ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

_________________________

Lębork dn.09.11.2007r. Podpis Dyrektora

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_na_bip.doc 2007-11-09 13:20:39 17KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_na_zywnosc_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-09 13:20:39 11KB 72 razy
2 tabela__8.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-09 13:20:51 19,5KB 56 razy
3 tabela__11.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-11-09 13:20:58 41KB 61 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze-_zam_publiczne.doc 2007-11-22 12:00:47 14,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 09-11-2007 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 22-11-2007 12:00