Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Utrzymanie chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2008-2009.


 


Lębork: „UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH

W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W LATACH 2008-2009”


Numer ogłoszenia: 225457 - 2007; data zamieszczenia: 19.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork, woj. pomorskie,

tel. 8622 670, e-mail : mzgk.leb@neostrada.pl

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.lebork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2008-2009”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • regulacja i ustawianie krawężników oraz obrzeży chodnikowych

 • naprawa nawierzchni chodników (z „polbruku”, płyt betonowych, innej nawierzchni)

 • wykonywanie nowych chodników z „polbruku” o powierzchni do 300m2

 • naprawa elementów małej architektury (schody, pochylnie, itp.)

 • zabezpieczanie uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników w miejscach zagrażających pieszym i pojazdom

 • inne roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.32.22-1 - Roboty w zakresie chodników

45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 2. styczeń 2008r. - 31 grudnia 2009r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 12.12.2007 do godziny 10.00. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 złotych /słownie: pięć tysięcy złotych/ w formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od wykonawców:
   1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.);
   2. Wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, prac

związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z polbruku lub płyt betonowych o łącznej powierzchni co

najmniej 10 000 m2 .

3. Wniesienie wymaganego wadium.

4. Przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni.

5. Przyjęcie projektu umowy o roboty budowlane.


 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Sprawdzenie kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.);
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
  5. Dowód wniesienia wadium;
  6. Oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni;
  7. Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy o roboty budowlane;
  8. Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork ; Dział Utrzymania Terenów Komunalnych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2007 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Copyright

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-12-10 09:31:58 217,4KB 52 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE.doc 2007-12-28 12:29:15 20KB
Udzielenie zamówienia
1 utrzymanie_chodnikow.doc 2008-01-07 15:29:58 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-12-2007 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 07-01-2008 15:29