Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 60/3, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej.

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014864/8:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku, zatwierdzoną Uchwałą Nr XLIX-628/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r., poz. 942):

- działka nr 60/3 obręb 2 w Lęborku znajduje się na terenie elementarnym 01.07.MW o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej.

Przy sprzedaży działki nr 60/3 zostanie ustanowiona na rzecz nabywcy odpłatna i bezterminowa służebność drogowa zapewniająca dostęp do drogi publicznej ulicy Komuny Paryskiej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez pas terenu o powierzchni 44 m ² stanowiący część działki nr 62/5 oraz pas terenu o powierzchni 65 m ² stanowiący część działki nr 63/12. Z tytułu ustanowienia służebności drogowej nabywca działki nr 60/3 zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Lębork wynagrodzenia w kwocie wynoszącej 6 845,35 zł powiększonej o podatek VAT w stawce 23 % w terminie najpóźniej do dnia umowy przenoszącej własność.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń, poprzez wpisy w odpowiednich działach, prowadzonej dla niej księgi wieczystej.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

- zabudowa i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu miejscowego,

- z uwagi na istnienie w granicach nieruchomości użytków rolnych, grunt podlega przepisom ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- podłączenie do infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Nr działki

(nieruchomości)

Pow. działek

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza

Wadium

60/3

2 839 m ²

RV, ŁIII

900.000,00 zł

100.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargach.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 25.07.2024 r w sali nr 101 o godz. 10.00 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na nieruchomość jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadium w odpowiedniej kwocie można wpłacać w pieniądzu przelewem, z oznaczeniem numeru działki, nie później niż do dnia 19.07.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku.

Środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu 19.07.2024 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargu oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone do dnia 29.07.2024 r. przelewem na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Jarosław Litwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iga Gendig

Data wytworzenia:
20 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Iga Gendig

Data publikacji:
20 maj 2024, godz. 11:58

Osoba aktualizująca informacje

Iga Gendig

Data aktualizacji:
20 maj 2024, godz. 11:58