Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki 411, 412 położonych w obrębie 2 miasta Lęborka.

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki 411, 412 położonych w obrębie 2 miasta Lęborka w rejonie ulic Weterynaryjnej i Pionierów uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014864/8.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 21.02.2024 r.

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic Weterynaryjnej i Pionierów w Lęborku, zatwierdzonej Uchwałą Nr XLIX-628/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023 r.. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 roku, poz. 942), działki nr 411 i 412 obręb 2 znajdują się na terenie elementarnym 06.09.MN o przeznaczeniu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w ramach wydzielenia wewnętrznego 09/1.ZU, gdzie obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej.

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń, poprzez wpisy w odpowiednich działach, prowadzonych dla nich Księgi Wieczystej.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:

- z uwagi na istnienie w granicach nieruchomości użytków rolnych, grunt podlega przepisom ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

- na nieruchomościach znajdują się pozostałości po rolnym korzystaniu
w ramach wcześniejszych dzierżaw.

- na nieruchomościach występują zadrzewienia, które zostaną usunięte na koszt nabywcy i jego staraniem.

- Podłączenie do infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie
z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także
z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

   Nr działki

   Pow. działki

   Rodzaj użytku

    Cena wywoławcza

    Wadium

411

2452 m ²

ŁIV

230 000,00 zł

25 000,00 zł

412

2206 m ²

ŁIV

200 000,00 zł

20 000,00 zł

 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej
w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Dostęp do drogi publicznej zapewnia ul. Weterynaryjna oraz układ komunikacyjny wynikający z planu miejscowego.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 09.05.2024 r. w sali nr 104 Urzędu Miejskiegow Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, według następującego porządku:

dz. nr 411 godzina 10:00

dz. nr 412 godzina 10:30

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia
w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia 30.04.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu 30.04.2024 - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, który przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie
z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone
w dniu 10.05.2024r. w godz. 12.00 – 14.00 w Banku Pekao SA lub przelewem do dnia 10.05.2024 rok na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu
w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie
o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iga Gendig

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Iga Gendig

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Iga Gendig

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 10:43