Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o  powierzchni 89,47 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza) przy ul. Armii Krajowej 7 wraz ze sprzedażą 1360/10000 udziału  w nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/2,  obręb 8 o powierzchni 460 m2, KW SL1L/00027705/0.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.16 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej        i usługowej.

Budynek Armii Krajowej 7 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.05.1988r. nr KL.II-5340/19/88, pozycja rejestru zabytków województwa pomorskiego : A-1229.

Osoba wyłoniona w przetargu winna w zakresie określonym przepisami prawa dbać o zachowanie zabytku, a w szczególności zabezpieczyć go przed zniszczeniem i dewastacją, niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Gdańsku o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz w przypadku zmiany stanu prawnego zabytku zawiadomić nie później niż w terminie miesiąca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o tym fakcie.

Bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nie wolno prowadzić przy w/w obiekcie żadnych działań – zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami do obowiązków użytkownika obiektu należy w szczególności: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i użytkowanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel ma obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku programu użytkowania obiektu – bezzwłocznie od momentu kupna obiektu.

Od wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu, na podstawie uchwały rady Miejskiej w Lęborku Nr LIV-699/2023 z dnia 21.06.2023r. zostanie udzielona 10% bonifikata, w związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków.

W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, gminie przysługiwać będzie prawo pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Nabywca zobowiązany będzie do ujawnienia przysługującego gminie prawa pierwokupu w księdze wieczystej, założonej dla lokalu.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 10.11.2023r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 12.01.2024r.

Przetarg odbędzie się 07.03.2024r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                               250.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 01.03.2024r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 01.03.2024r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji,    a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone  w dniu 08.03.2024r. w godz. 12.00-17.00       w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 08.03.2024r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Wydziale Zasobów Komunalnych na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel. 059 8637-824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku F Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu,  z podaniem uzasadnionej przyczyny.

www.wybierzlebork.pl           

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Onasz

Data wytworzenia:
02 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Onasz

Data publikacji:
02 lut 2024, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Onasz

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 11:02