Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Miasta Leborka ogłasza III przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o  powierzchni       50,17 m2 (lokal mieszkalny składa się  z trzech pokoi, kuchni, łazienki     z WC i przedpokoju) przy ul. E. Plater 11 wraz ze sprzedażą 154/1000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 119/14 obręb 7             o powierzchni 234 m2, KW SL1L/00028228/9.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym M.08.MW strefa funkcjonalna mieszkaniowa.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 09.11.2023r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 11.01.2024r.

Przetarg odbędzie się 06.03.2024r. o godz. 11.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                150.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł.

 

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o  powierzchni 33,01 m2 (lokal mieszkalny składa się  z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i WC) przy ul. Chopina 9 wraz ze sprzedażą 55/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 118/4 obręb 9 o powierzchni 217 m2,  KW SL1L/00012336/4.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Z dniem 1 stycznia 2004r. dla nieruchomości przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 08.11.2023r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 10.01.2024r.

Przetarg odbędzie się 06.03.2024r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                110.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.000,00 zł.

 

3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5a o  powierzchni 41,06 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni i WC) przy Aleja Wolności 71 wraz ze sprzedażą 462/10000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 283/2 obręb 7 o powierzchni 302 m2,                    KW SL1L/00005140/1.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.11 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 08.11.2023r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 10.01.2024r.

Przetarg odbędzie się 06.03.2024r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                105.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  11.000,00 zł.

 

Ogólne warunki przetargów:

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 29.02.2024r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 29.02.2024r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone  w dniu 07.03.2024r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 07.03.2024r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości     o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Wydziale Zasobów Komunalnych na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-14.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu  z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

www.wybierzlebork.pl           

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Onasz

Data wytworzenia:
02 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Onasz

Data publikacji:
02 lut 2024, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Onasz

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 10:54