Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistz Miasta Lęborka ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o  powierzchni 34,94 m2 (lokal mieszkalny składa się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Łokietka 14 wraz  pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą)        o pow. 4,13 m2 oraz ze sprzedażą 157/10000 udziału  w nieruchomości stanowiącej działki nr 314/4, 315/2, 316/4 obręb 3 o łącznej  powierzchni 1489 m2,  KW SL1L/00035968/0.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się  na terenie elementarnym 07.MW –              o przeznaczeniu teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działce nr 315/2, na której zlokalizowana jest brama przejazdowa ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu  na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek 315/3i314/5.                                                                                                                          Przetarg odbędzie się 22.05.2024r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                               168.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł.

 

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o  powierzchni 36,10 m2 (lokal mieszkalny składa się   z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Łokietka 14 wraz  pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą)        o pow. 4,13 m2 oraz ze sprzedażą 161/10000 udziału  w nieruchomości stanowiącej działki nr 314/4, 315/2, 316/4 obręb 3 o łącznej  powierzchni 1489 m2,  KW SL1L/00035968/0.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym  07.MW –              o przeznaczeniu teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działce nr 315/2, na której zlokalizowana jest brama przejazdowa ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu  na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek 315/3i314/5.                                                                                                 Przetarg odbędzie się 22.05.2024r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                               173.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.000,00 zł.

 

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o  powierzchni 67,54 m2 (lokal mieszkalny składa się  z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Chopina 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 6,83 m2 oraz ze sprzedażą 136/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 109/1 obręb 9 o powierzchni 191 m2, KW SL1L/00044252/4.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość położona przy ul. Chopina 5 nie posiada od 1 stycznia 2004r. obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się 22.05.2024r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                               275.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 28.000,00 zł.

 

Ogólne warunki przetargów:

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 16.05.2024r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16.05.2024r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,          że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza,            że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi                w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium     w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza,  a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone      w dniu 23.05.2024r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 23.05.2024r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie    do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości  o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Wydziale Zasobów Komunalnych  na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 7.00-14.00  tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

www.wybierzlebork.pl           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Onasz

Data wytworzenia:
19 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Onasz

Data publikacji:
19 kwi 2024, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Onasz

Data aktualizacji:
19 kwi 2024, godz. 13:54