Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 924 m2, stanowiącej działkę nr 48/13, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul. Nadmorskiej

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 924 m2, stanowiącej działkę nr 48/13, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul. Nadmorskiej, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014918/2.

Nieruchomość zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LXI-787/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 r., zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadmorskiej i linii kolejowej Lębork-Łeba w Lęborku, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2.15b.MN o przeznaczeniu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Nr działki

Powierzchnia (w m2)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (w zł)                          

Wadium (w zł)

48/13

924

RV

120.000,00 zł

12.000,00 zł

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23 % podatku VAT, liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona odpowiednimi wpisami w prowadzonej dla niej księdze wieczystej.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

  • grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 1326), z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy;
  • zabudowa zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2024 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem nieruchomości można wpłacać nie później niż do dnia 6.08.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu 6.08.2024 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestników przetargu oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone do dnia 14.08.2024 roku przelewem na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia   w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637750. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

         

                                                                                                 Burmistrz Miasta Lęborka

                                                                                                 Jarosław Litwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Stanisław Wróbel

Data wytworzenia:
04 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Stanisław Wróbel

Data publikacji:
04 lip 2024, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Stanisław Wróbel

Data aktualizacji:
04 lip 2024, godz. 08:43