Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

III Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 30 m 1 w Lęborku

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 72,71 m² (lokal mieszkalny składa się  z pięciu pokoi, kuchni, WC, dwóch przedpokoi i wiatrołapu) przy ul. Targowej 30  wraz z pomieszczeniem przynależnym ( komórką) o pow. 7,08 m2 oraz ze sprzedażą 503/1000 udziału w nieruchomości – działce nr 228, obręb 7 o powierzchni 227 m2,  KW SL1L/00014766/1.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość położona przy ul. Targowej 30 znajduje się na terenie, który od dnia 1 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 12.01.2024r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 07.03.2024r.

Przetarg odbędzie się 09.05.2024r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

 

Cena wywoławcza                               199.000,00 zł

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości  na którą składają się cena lokalu wraz z udziałem w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  20.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem      na powyższe konto nie później niż do dnia 02.05.2024r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 02.05.2024r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,       że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza,       że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi  w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza,  a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone      w dniu 10.05.2024r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 10.05.2024r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie  do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Zasobów Komunalnych na I piętrze UM (budynek E, pokój nr 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-14.00 tel.059 8637-824. Ogłoszenia  o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu,  z podaniem uzasadnionej przyczyny.

www.wybierzlebork.pl           


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Onasz

Data wytworzenia:
03 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Onasz

Data publikacji:
03 kwi 2024, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Onasz

Data aktualizacji:
03 kwi 2024, godz. 14:03