Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/10 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014921/6

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/10 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ulicy Pułaskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014921/6

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 14.09.2022 r.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 09.11.2022 r.

 

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego zatwierdzoną uchwałą Nr XXXI-434/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, poz.4125):

 

- działka nr 171/10 obręb 4 w Lęborku, znajduje się w strefie funkcyjnej 10.MW, MN o przeznaczeniu terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

Na działce nr 171/10 znajdują się pozostałości po zlikwidowanym obiekcie budowlanym.

 

Działka nr 171/10 znajduje się w strefie W.II i W.III ochrony konserwatorskiej oraz na fragmencie działki występuje stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

 

 

L.p

    Nr działki

  Pow. działki

Rodzaj użytku

    Cena wywoławcza

  Wadium

1.

171/10

2318

Bp

210.000,00 zł

30.000,00 zł

 

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

 

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 28.12.2022  r. o godzinie 12.00 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia  21.12.2022 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu  21.12.2022 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, który przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

 

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

 

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 30.12.2022 r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

 

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
24 lis 2022, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
24 lis 2022, godz. 08:14