Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów na działce nr 23/26, obr. 10 zlokalizowanej przy ul. Majkowskiego w Lęborku”

OŚG-OPŚ.6220.10.2020.P 

Lębork, dnia 22.11.2022r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);

- art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 74 ust. 3,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamia:

 

Strony postępowania administracyjnego, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów na działce nr 23/26, obr. 10 zlokalizowanej przy ul. Majkowskiego w Lęborku”

 

Wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. B 112,  od pon. do pt., w godz. od 700- 1500 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 22.11.2022 r. przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku oraz wywieszenie w miejscu inwestycji.   

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
22 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
22 lis 2022, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
22 lis 2022, godz. 12:49