Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej 0,4 kV i oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi publicznej na dz.nr 4/5, 6/7, 101/4, 101/6, 101/8 obręb 10 w Lęborku"

 Lębork, dnia 28.11.2022r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka 

 

 

Na podstawie:

-  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003  roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz.503, ze zmianami);

 

zawiadamiam, że:

 

w związku z prowadzonym na wniosek ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. z siedzibą  w Sopocie, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Mateusza Gaschta,   postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „budowy linii  kablowej 0,4 kV i oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi publicznej  na dz.nr 4/5, 6/7, 101/4, 101/6, 101/8 obręb 10 w Lęborku”. w dniu 28.11.2022r. została  wydana decyzja  znak: AR.6733.13.2022.J dla realizacji  wnioskowanego zamierzenia.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z powyższą decyzją w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego  w Lęborku, ul.Armii Krajowej 14 w terminie do dnia 12 grudnia 2022r.

 

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

 

 

 

 bip.um.lebork.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego ( EU ) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 roku), zwanych dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka, adres: 84-300 Lębork, ul.Armii Krajowej 14,

2. kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lęborku: iod@um.lebork.pl lub listownie na adres Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miejski 84-300 Lębork,     ul.Armii Krajowej 14,

3. przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks     postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w pkt.3, i ich pełnomocnicy,         podmioty działające na prawach strony w/w postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań ( np. biegli, świadkowie);

5. dane osobowe będą przechowywane przez okresy realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji;

6. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu  ( art.15 RODO )  oraz sprostowania danych osobowych ( art. 16 RODO ), prawo wniesienia skargi    do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ( art.77 RODO );

7. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
28 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
28 lis 2022, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
28 lis 2022, godz. 14:29