Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
 
                           
   Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku            
                               
L.P. Nazwa zbioru danych osobowych Administrator Danych/ siedziba/REGON data zgłoszenia zbioru do rejestracji data wykreślenia zbioru podmiot któremu powierzono przetwarzanie danych podstawa prawna przetwarzania danych osobowych cel przetwarzania danych osobowych opis kategorii osób,których dane są przetwarzane w zbiorze  zakres danych przetwarzanych w zbiorze sposób zbierania danych do zbioru sposób udostępniania danych ze zbioru oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy data wprowadzonej ostatniej zmiany/zatwierdzenia rodzaj zmiany (aktualizacja/nowy wpis/wykreślenie)
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE ORAZ INNE OPŁATY Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-11-1999 - - - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 617)
- ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 374)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 z póżn. zm.)
dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne i osoby prawne imię i nazwisko,  imię ojca, imię matki, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP głównie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa   - 28-11-2016 aktualizacja
2. EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-11-1999 - -  - ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.)      - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. Poz. 391) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, nazwiska rodowe rodziców, Urząd Stanu Cywilnego/miejsce urodzenia i numer aktu urodzenia, Urząd Stanu Cywilnego/stan cywilny, data zawarcia związku małżeńskiego i numer aktu małżeństwa, stosunek do powszechnego obowiązku obrony (przynależność do WKU, stopień wojskowy, numer książeczki wojskowej), nazwisko i imię współmałżonka, numery ewidencyjne PESEL: ojca, matki, współmałżonka,nazwa, seria, numer dokumentu tożsamości, wystawca dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, rysopis, uprawnienia wyborcze głównie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 7-10-2016 aktualizacja
3. AKTA STANU CYWILNEGO Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
16-07-2001 - - - ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.),            - ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 583 z późn. zm.)  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 204)  dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu żony, męża, nazwisko i imię rodowe małżonka, nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, ojca kobiety, adnotacje o rozwodzie, nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety, numer i miejsce wydania dowodu kobiety, mężczyzny, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu, ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, zmiana nazwiska dziecka, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, miejsce i godzina urodzenia, data i numer aktu zgonu, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, płeć, stan cywilny, data i miejsce zawarcia małżeństwa, miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża, data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, data zgonu męża matki głównie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 4-07-2016 aktualizacja
4. SYSTEM INFORMACJI O TERENIE (SIT) Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-11-1999 - - - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne i osoby prawne nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL głównie od osób, których dotyczą dane nie będą udostępniane innym podmiotom - - 1-12-2000 aktualizacja
5. EWIDENCJA WNIOSKÓW O UKARANIE I OSÓB UKARANYCH Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-11-1999 - - - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne i osoby prawne nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego głównie od osób, których dotyczą dane nie będą udostępniane innym podmiotom - - 22-02-2001 aktualizacja
6. SPRAWY WOJSKOWE I OBRONY CYWILNEJ Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-11-1999 - - - ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.). dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne i osoby prawne nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,  adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego głównie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 4-11-2000 aktualizacja
7. UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
24-08-2005 - - - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby pełnoletnie podejrzewane o nadużywanie alkoholu oraz członkowie ich rodzin nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,  numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, stan zdrowia, nałogi głównie z innych źródeł dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa - - 28-11-2005 aktualizacja
8. AKTA REFERATU DS. KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
4-07-2001 - - - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa oraz do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą osoby fizyczne i osoby prawne nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,  numer ewidencyjny PESEL,  Numer Identyfikacji Podatkowej głównie z innych źródeł na podstawie przepisów prawa - - 2004-09-23 aktualizacja
9. EWIDENCJA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
24-08-2005 - - - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa młodzież w wieku 16-18 lat nazwiska i imiona,  imiona rodziców,  data urodzenia,  adres zamieszkania lub pobytu głównie z innych źródeł  na podstawie przepisów prawa - - 29-05-2006 aktualizacja
10. STYPENDIA SZKOLNE Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
23-08-2005 - - - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkali na terenie Gminy Miasta Lębork nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce prac y, numer telefonu wyłącznie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 29-05-2006 aktualizacja
11. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
24-08-2005 - - - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lębork nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu wyłącznie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 29-05-2006 aktualizacja
12. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
24-08-2005 - - - ustawa z dnia 19 lutego 2005r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych/dotowanych  przez Gminę Miasta Lębork data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, stopień awansu zawodowego, forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, obowiązki, kwalifikacje, formy doskonalenia zawodowego wyłącznie z innych źródeł na podstawie przepisów prawa - - 29-05-2006 aktualizacja
13. DODATKI MIESZKANIOWE Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
13-08-2001 - - - ustawa z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby fizyczne nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia głównie od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 20-09-2001 aktualizacja
14. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
3-06-2011 - - - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, Numer Identyfikacji Podatkowej, nazwisko rodowe, stanowisko lub funkcja, informacja o stanie majątkowym, informacje dotyczące działalności gospodarczej, informacje dotyczące współmałżonka, informacje zawarte w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 5-07-2011 aktualizacja
15. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA LĘBORKA Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
2-06-2011 - - - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa radni Miasta Lębork nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, Numer Identyfikacji Podatkowej, nazwisko rodowe, informacja o stanie majątkowym, informacje dotyczące działalności gospodarczej, informacje dotyczące współmałżonka, informacje zawarte w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu od osób, których dotyczą na podstawie przepisów prawa - - 5-07-2011 aktualizacja
16. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W LĘBORKU Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
7-09-2016 -      SmartMedia                Sp. z o. o. z siedzibą             w Gdańsku,                ul. Migowska 54d - uchwała NR XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia  "Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących budżetu obywatelskiego" dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa osoby zameldowane w Lęborku na  pobyt stały lub na pobyt czasowy  , które ukończyły 16 lat oraz wpisane do stałego rejestru wyborców miasta Lęborka nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa   - 7-09-2016 nowy
17. KARTA DUŻEJ RODZINY Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
14-01-2016 - - - ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wydanie karty dużej rodziny zgodnie z ustawą rodziny posiadające trójkę i więcej dzieci  nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, adres do korespondencji, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, rodzaj szkoły do której uczęszcza uczeń, dochody, adres e-mail -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - 22-03-2017 nowy
18. LĘBORSKA KARTA „DUŻA RODZINA 3+” Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
14-01-2016 - - - uchwała Nr XXXVIII-714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork programu "Lębork miastem dla dużej rodziny" wydanie lęborskiej karty „Duża Rodzina 3+” rodziny posiadające trójkę i więcej dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto  Lębork nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, adres do korespondencji, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, rodzaj szkoły do której uczęszcza uczeń, dochody, adres e-mail -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa VISUALPARTNER, ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork - 22-03-2017 nowy
19. PEFS 2007 – NAUKA Z PASJĄ – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW LĘBORSKICH GIMNAZJÓW Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
- - - - projekt „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” - numer projektu OWND-POKL.09.01.02-22-152/13 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dane uczestników projektu imiona, nazwiska, płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, numer PESEL, nazwa instytucji, wykształcenie, informacja o opiece nad dziećmi do lat 7 lub opiece na d osoba zależną, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, województwo, powiat), numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - 14.05.2015r. nowy
20. PEFS 2007 – NAUKA Z PASJĄ – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA LĘBORKA Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
- - - - projekt "Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork" - numer projektu WND-POKL.09.01.02-22-151/13 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dane uczestników projektu imiona, nazwiska, płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, numer PESEL, nazwa instytucji, wykształcenie, informacja o opiece nad dziećmi do lat 7 lub opiece na d osoba zależną, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, województwo, powiat), numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa Ministerstwo Rozwoju - 26.06.2015r. nowy
21. SL2014 – NA PIĄTKĘ Z PLUSEM – WZMACNIANIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI WŚRÓD UCZNIÓW LĘBORSKICH SZKÓŁ Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
- - - projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, pokazy naukowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe dane uczestników projektu imiona, nazwiska, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, telefon kontaktowy (stacjonarny lub komórkowy), adres e-mail, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa Ministerstwo  Rozwoju - 20.12.2016r. nowy
22. SL2014 -LĘBORSKIE PRZEDSZKOLAKI TO FAJNE DZIECIAKI Gmina Miasta Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
REGON 770979737
- - - - projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki"" nowe miejsca w miejskich przedszkolach, organizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków w tym nauka języka angielskiego , zajęcia z logopedą, podwyższenie kompetencji nauczycieli przedszkolnych dane uczestników projektu imiona, nazwiska, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, telefon kontaktowy (stacjonarny lub komórkowy), adres e-mail, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, statu uczestnik  projektu w chwili przystąpienia do niego -od osób, których dotyczą,                  - z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą na podstawie przepisów prawa Ministerstwo  Rozwoju - 31.01.2017r. nowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Betscher

Data wytworzenia:
29 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Maciej Betscher

Data publikacji:
29 lis 2017, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Betscher

Data aktualizacji:
29 lis 2017, godz. 15:26