Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Wybory Ławników Sądowych na lata 2024 - 2027

Wybory Ławników Sądowych na lata 2024 - 2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 213 – tekst jednolity), Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2024 - 2027, do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (należy złożyć oświadczenie),
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą, nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. oświadczenie kandydata, dotyczące korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz informującego o braku przeszkód uniemożliwiających wybór na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument ten powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, z dnia 16 maja 2023 r., z Miasta Lęborka wybranych zostanie 6 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz 1 Ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Lęborku (Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, I piętro, pok. 102) w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA”


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Ławniczak

Data wytworzenia:
26 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Ławniczak

Data publikacji:
26 maj 2023, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Ławniczak

Data aktualizacji:
26 maj 2023, godz. 13:26