Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz 1163) z wykorzystaniem uprawnień art.5 pkt.2

ww ustawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Łokietka 13

Tel. 059 8621 604

Fax. 059 8622 711

E-mail: mopslebork@ post.pl.

Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o Pomocy Społecznej (Dz.U .z 2004 r Nr 64, poz 593 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz 1598)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl. do upływu terminu składania ofert lub w siedzibie MOPS.

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Termin wykonania zamówienia - 01.03.2007 - 28.02.2009

 

Warunki udziału w postępowaniu:

Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

3.Dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia w ilości zapewniającej profesjonalne i terminowe świadczenie usług spełniającymi następujące wymagania.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia tzn dysponuje środkami finansowymi na realizację zamówienia, w tym wypłatę wynagrodzenia osób świadczących usługi do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego.

5.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług.

6.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy.

7.Wykonawcy, ich pracownicy, pełnomocnicy nie są pracownikami MOPS, co najmniej od 2 lat.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, że Wykonawca spełnia wymienione warunki.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale V SIWZ.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -80 %

Doświadczenie osób zarządzających - 10 %

Propozycja współpracy z zamawiającym - 10 %

 

Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2006 roku do godziny 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku ul Łokietka 13 pok. Nr 216.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2006 r. o godzinie 12.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku w pok. Nr 212.

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczony od dnia złożenia ofert.

 

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonywania wybory najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym (DOC, 29.00Kb) 2006-10-27 16:16:36 78

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
nowa_specyfikacja-uslugi (DOC, 174.50Kb) 2006-10-30 09:16:36 125

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 20.00Kb) 2007-01-12 15:02:11 54

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie o zawarciu umowy mops (DOC, 20.00Kb) 2007-01-31 15:40:21 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Andrzej Karbownik

Data wytworzenia:
27 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Andrzej Karbownik

Data publikacji:
27 paź 2006, godz. 16:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Karbownik

Data aktualizacji:
31 sty 2007, godz. 15:40