Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu punktu skupu złomu, zbierania odpadów na działce nr 4/4 obręb 10 w Lęborku".

OŚG.6220.13.2022.P                                                                                          

 Lębork, dnia 22.11.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Lęborka

Na podstawie:

- art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);

- art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

W dniu 18 listopada 2022 r.  na wniosek firmy P. W. ”MICHEL” Michał Kropski ul. Długa 28P, Mosty reprezentowanej przez pełnomocnika Wojciecha Błaszkowskiego, ul. Polna 10, 77-124 Parchowo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu, zbierania odpadów na działce nr 4/4 obręb 10 w Lęborku”.

 

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obejmująca określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Lęborka. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

            W toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania od pon. do pt., w godz. od 700- 1500 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. B 112, wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego Zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane informacje i materiały.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

 Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go w dniu 22.11.2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informacja dotycząca złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 23/2022) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
22 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
22 lis 2022, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
22 lis 2022, godz. 12:07